KHƯƠNG THIỆN NHƠN

KHƯƠNG THIỆN NHƠN

Phó trưởng khoa khám chuyên khoa

Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành CTCH

Phó trưởng khoa khám chuyên khoa

Sơ lược