Ban lãnh đạo

TRẦN THANH MỸ
Nguyên giám đốc BV
PHAN QUANG TRÍ
Nguyên Giám đốc BV
NGUYỄN TIẾN LINH
Nguyên Phó giám đốc BV
CHÂU VĂN ĐÍNH
Phó Giám Đốc điều hành BV
HOÀNG MẠNH CƯỜNG
Phó Giám Đốc
LÊ THỊ THANH NGUYỆN
Phó Gíám Đốc BV - Trưởng phòng Tổ chứcCHUYÊN MỤC SỞ Y TẾ