Ban lãnh đạo

NGUYỄN HỒNG THU
Nguyên Giám đốc BV
TRẦN THANH MỸ
Nguyên giám đốc BV
PHAN QUANG TRÍ
Nguyên Giám đốc BV
CHÂU VĂN ĐÍNH
Giám Đốc Bệnh viện
NGUYỄN TIẾN LINH
Nguyên Phó giám đốc BV
HOÀNG MẠNH CƯỜNG
Phó Giám Đốc
LÊ THỊ THANH NGUYỆN
Phó Gíám Đốc BV - Trưởng phòng Tổ chức