Ban lãnh đạo

NGUYỄN HỒNG THU
Nguyên Giám đốc BV (1997-2004)
TRẦN THANH MỸ
Nguyên giám đốc BV (2004 - 9/2014)
PHAN QUANG TRÍ
Nguyên Giám đốc BV (2014-10/2018)
CHÂU VĂN ĐÍNH
Bs Chuyên khoa II - Giám Đốc Bệnh viện
NGUYỄN TIẾN LINH
TsBsCKII - Nguyên Phó giám đốc BV, Cán bộ giảng
HOÀNG MẠNH CƯỜNG
Bs Chuyên khoa II - Phó Giám Đốc BV
LÊ THỊ THANH NGUYỆN
Ths - Phó Gíám Đốc BV