Lịch sử hình thành

 

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TPHCM

+ + +

 

Screen_Shot_2016-11-12_at_10.32.47_PM

Screen_Shot_2020-04-24_at_19.56.47

Screen_Shot_2020-04-24_at_19.10.32

Screen_Shot_2016-11-13_at_5.27.21_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_5.27.48_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_5.28.25_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_5.29.03_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_5.30.46_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_5.40.43_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_5.40.57_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_5.41.14_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_5.41.25_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_5.41.48_AM