NGÔ MINH LÝ

NGÔ MINH LÝ

Trưởng khoa

Sơ lược

Tiến sĩ khoa học

Tu nghiệp và lấy học vị tiến sĩ tại Nhật Bản

Trưởng khoa Cột sống A