NGUYỄN THỊ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

Bí thư Đoàn thanh niên

Sơ lược