THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÉT TẶNG DANH HIỆU “ANH HÙNG LAO ĐỘNG” THỜI KỲ ĐỔI MỚI

01:27, 06/06/2019

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – khen thưởng cấp trên, 

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thông báo về việc xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới như sau:

 I. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU “ANH HÙNG LAO ĐỘNG” THỜI KỲ ĐỔI MỚI

1. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhânđạt các tiêu chuẩn sau:

a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có tinh thần lao động sáng tạo, đạt năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

b) Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị, địa phương, ngành và đất nước trong thời gian từ 10 năm trở lên, được tập thể suy tôn;

c) Có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, có sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt mang lại hiệu quả cao trong phạm vi toàn quốc;

d) Có công lớn trong việc bồi dưỡng, đào tạo cho đồng nghiệp và thế hệ trẻ, trong việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh;

đ) Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, vượt khó, tận tụy với công việc; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác; là tấm gương mẫu mực về mọi mặt.

2. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng cho tập thểđạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Là tập thể tiêu biểu dẫn đầu toàn quốc về năng suất, chất lượng, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và đất nước trong thời gian từ 10 năm trở lên;

c) Dẫn đầu toàn quốc trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái;

d) Dẫn đầu trong việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; là điển hình về công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để các tập thể khác noi theo;

đ) Dẫn đầu trong việc triển khai và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tốt quyền lợi của người lao động, quản lý tốt nguồn vốn, tài sản, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản;

e) Tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; là tấm gương mẫu mực về mọi mặt được nhân dân địa phương ca ngợi; tập thể đoàn kết, nhất trí; tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” 5 năm xét một lần, trừ trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.

4.  Tậpthể, cá nhân được lựa chọn phải có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu của đơn vị, được nêu gương, học tập trong cả nước. Theo đó, cả nước sẽ chỉ có 01 tập thể và 01 cá nhân đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu được trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” trong mỗi kỳ xét tặng.

II. HỒ SƠ

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” gồm có:

1.  Tờ trình của Khoa Phòng;

2.  Biên bản họp Khoa Phòng;

3.  Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (11 bộ bản chính)

+ Tập thể: mẫu 04 - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

+ Cá nhân: mẫu 05 - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Cá nhân và khoa phòng thực hiện đề cử cá nhân/ tập thể tiêu biểu xuất sắc về Hội đồng Thi đua khen thưởng Bệnh viện (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/06/2019.

Chi tiết theo Thông báo số 957/TB-BVCTCH ngày 04/06/2019 của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

 


Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :