TỐNG XUÂN VŨ

PHÓ TRƯỞNG KHOA
 

 

Sơ lược

Phó trưởng khoa Vi phẫu Tạo hình


Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành CTCH