TỐNG XUÂN VŨ

Phó trưởng khoa
 

 

Sơ lược

Phó trưởng khoa Vi phẫu Tạo hình


Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành CTCH