TRẦN QUANG HIỂN

Nguyên phó trưởng Khoa CS A

Bs Hiển đã nghỉ việc để đi nước ngoài

Lịch làm việc