Văn bản của phòng Tổ chức cán bộ

Tên file Kích thước Ngày đăng Tải về
Nghị định 146/2018 của Chính phủ qui định về tham gia BHYT3.7 MB12/01/2019
Mẫu 01: Tờ trình đề nghị khen thưởng của khoa/phòng46.5 KB11/11/2016
Mẫu 08: Danh sách sáng kiến cải tiến-nghiên cứu khoa học13.5 KB11/11/2016
Mẫu 07: Báo cáo thành tích cá nhân lãnh đạo84.5 KB11/11/2016
Mẫu 06: Báo cáo thành tích tập thể85 KB11/11/2016
Mẫu 05: Báo cáo thành tích cá nhân45 KB11/11/2016
Mẫu 04: Xác nhận thời gian công tác43 KB11/11/2016
Mẫu 03: Danh sách đề nghị khen thưởng40.8 KB11/11/2016
Mẫu 02: Biên bản họp khoa phòng về thi đua khen thưởng56 KB11/11/2016
Mâu 00: Phiếu tiếp nhận hồ sơ thi đua khen thưởng19.6 KB11/11/2016