Ban Lãnh đạo

TRẦN LÝ NAM ANH
Nguyên Giám Đốc BV (1985-1994)
VÕ THÀNH PHỤNG
nguyên Giám Đốc (1994-1997)
NGUYỄN HỒNG THU
Nguyên Giám Đốc (1997-2004)
TRẦN THANH MỸ
Nguyên Giám đốc (2004 - 09/2014)
PHAN QUANG TRÍ
Nguyên Giám đốc (10/2014-10/2018)
CHÂU VĂN ĐÍNH
Giám Đốc Bệnh viện
HOÀNG MẠNH CƯỜNG
Phó Giám Đốc
LÊ THỊ THANH NGUYỆN
Phó Giám Đốc
TRƯƠNG TRÍ HỮU
Phó Giám Đốc
VÕ HÒA KHÁNH
Trưởng phòng Quản lý Chất lượng
PHAN VĂN HÒA
Trưởng phòng Hành chánh Quản trị
VÕ QUANG ĐÌNH NAM
Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi
NGUYỄN ĐỖ NGUYỆT HỒNG
Trưởng phòng Tài chính Kế toán
HOÀNG THỊ MAI
Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ
NGUYỄN THỊ NGỌC CHINH
Trưởng phòng Điều dưỡng
NGUYỄN HẬU
Trưởng phòng Công nghệ Thông tin
LÊ THÀNH PHƯƠNG
Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến
TRẦN THỊ NGỌC DUNG
Trưởng phòng Công tác Xã hội