Công đoàn

CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN

Screen_Shot_2016-11-13_at_6.14.50_AM

CÁC THÀNH VIÊN CÔNG ĐOÀN QUA TỪNG THỜI KỲ

Screen_Shot_2016-11-13_at_6.15.42_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_6.15.57_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_6.16.11_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_6.16.32_AM

CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA CÔNG ĐOÀN

Screen_Shot_2016-11-13_at_7.13.27_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_7.13.40_AM