DANH MỤC THUỐC VẬT TƯ 2019

15:14, 14/11/2019

     
BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC THUỐC TẠI BỆNH ViỆN 
Mã  Danh mục Đơn
 vị
 Đơn giá 
ABB001_0  AB Glucosamin 500 Viên                      3.800  
3BTP01_0 3BTP viên                      1.310  
ATI001_1 A.T Ibuprofen Sp [2019] Chai                    19.950  
ATIB01_0 A.T Ibuprofen Syrup Ống5ml                      4.940  
AT0001_0 A.T.Calci Plus Ống10ml                      4.610  
AUSB02_0 AB Ausbiobone viên                      5.050  
ACED01_1 Acedanyl[F] Viên                             -    
ACET08_1 Acetylcystein [2018] Gói                          420  
ACLA03_1 Aclasta [2018G] Chai              6.761.489  
ACLA01_0 Aclasta 5mg/100ml Lọ100ml              6.890.000  
ACTE05_1 Actemra [2018] Lọ              6.748.140  
ACTO01_0 Actorisedron 75 viên                    54.500  
ACTR05_1 Actrapid 100IU-10ml ML                      9.000  
ACUP04_1 Acupan [MS19] Ống                    33.000  
ADAN01_0 Adant Ống2,5ml                  775.000  
ADRE07_1 Adrenalin 1mg/ml [TT18] Ống                      2.100  
AESC02_0 Aescin 20mg viên                      3.290  
AESC01_1 Aescin 20mg [2019] Viên                      2.980  
AGID03_1 Agidecotyl [2019] Viên                          125  
AGID02_1 Agidecotyl 500 [2018] Viên                          299  
AGOS01_0 Agostini viên                    23.300  
AKIR01_0 Akirab viên                      8.550  
ALBI01_0 Albis viên                      9.090  
ALBU03_1 Albuminar 25% 50ml [TM] Chai                  889.500  
ALDO01_0 Aldoric fort viên                      4.940  
ALED01_0 Aledats 35mg viên                    12.800  
ALEN09_0 Alendro-D viên                    42.500  
ALLV01_0 Allvitamine viên                      4.170  
ALPH06_0 Alphausar viên                      1.430  
ALVE06_1 Alvesin 5E [*] [5%500 2018] Chai                  110.000  
AMAP03_1 Ama Power [2019] Lọ                    62.000  
AMED01_0 Amedolfen 100 viên                      5.380  
AMEP01_0 Ameproxen 500 viên                      3.840  
AMIN25_1 Aminoacid kabi 5% 500ml [*] [2019] Chai                    66.150  
AMIN21_1 Aminoleban [*] [QĐ706] Chai                  154.000  
AQUA02_0 Aquacel Ag Extra miếng                  131.000  
AQUA04_0 Aquacel Surgical 9x15cm miếng                  378.000  
AQUA05_0 Aquacel Surgical 9x25cm miếng                  430.000  
ARBO01_0 Arbol 100 viên                      6.940  
ARBU01_0 Arbuntec 4 viên                      8.550  
ARCO03_0 Arcoxia 120mg viên                    20.000  
ARCO01_0 Arcoxia 60mg viên                    15.200  
ARCO02_0 Arcoxia 90mg viên                    16.700  
AREN01_0 Arenmax Tab viên                    42.700  
ARIX01_0 Arixib viên                      5.880  
ARTH03_0 Arthroloc Gói1,5g                    14.700  
ARTH02_0 Arthrorein viên                    10.500  
ARTH01_1 Arthrorein [2018] Viên                    12.000  
ARTR04_0 Artrex viên                      9.300  
ARTR01_0 Artrodar Viên                    13.300  
ASKI01_0 Askina Transorbent 15 x15cm Miếng                  165.000  
ASPI03_1 Aspirin 81mg [F] Viên                             -    
ATES01_1 AT Esomeprazol 40 [2018] Lọ                    15.960  
ATFU01_1 AT Furosemid 20mg/2ml [2018] Ống                      1.029  
ATHY01_1 AT Hydrocortisone 100mg/2ml [2018] Ống                      7.350  
ATIM01_1 Atimecox 15 [2018] Ống                      3.570  
ATIS04_1 Atisolu 125 [2018] Lọ                    32.340  
ATRO07_1 Atropin sulfat [TT18] Ống                          567  
AUGM02_0 Augmentin 1g Viên                    17.800  
AUGM12_1 Augmentin 1g [2018] Viên                    16.680  
AUGM03_0 Augmentin 625 Viên                    12.750  
AUGM13_1 Augmentin 625mg [2018] Viên                    11.936  
AUPI01_1 Aupisin 1,5g [TT18] Lọ                    23.500  
AXUK01_1 Axuka 1,2g [TT18] Lọ                    39.000  
AYIT01_0 Ayite viên                      2.730  
BABU01_1 Baburol 10mg Viên                          783  
BABY02_0 Babytrim-new alpha Gói1,5g                      4.940  
BANG02_0 Băng 0,1x10 Cuộn                    25.500  
BANG13_0 Băng keo Pháp Cuộn                    18.000  
BANG12_0 Băng keo thun Urgo 4.5x10 Cuộn                  130.000  
BANG10_0 Băng keo thun Urgo 4.5x6 Cuộn                    83.000  
BANG11_0 Băng keo thun Urgo 4.5x8 Cuộn                  105.000  
BANG03_0 Băng thun(0,75cmx4m) Cuộn                    13.500  
BANG04_0 Băng thun(10cmx4m) Cuộn                    16.500  
BANG05_0 Băng Urgotul 10x10 Miếng                    32.000  
BANG06_0 Băng Urgotul 10x12 SSD Miếng                    42.000  
BART01_0 Bart viên                      7.900  
BENO01_1 Bé nóng [2018] Viên                            70  
BECO02_1 Becoridone 30ml (F) Chai                             -    
BECO01_0 Becoron C viên                      1.510  
BETA05_1 Betaserc 16mg [2018] Viên                      1.986  
BIAF04_1 Biafin [CĐ19] Tuýp                    90.000  
BIFO04_1 Bifopezon 1g [*] [MS19] Lọ                      9.450  
BIGO01_0 Bigoba viên                      5.270  
BILO01_0 Bilomag viên                      7.250  
BIOS01_1 Biosubtyl-II [2019] Viên                      1.600  
BIPI03_1 Bipisyn [2019] Lọ                    24.948  
BIRA07_1 Biragan 150 [CĐ19] Viên đặt                      1.512  
BIRA09_1 Biragan 300 [2019] Viên                      1.869  
BLUE01_0 Bluemoxi viên                    51.500  
BOCA01_0 Bộ cảm ứng đo HA bộ                  357.000  
BONC01_0 Boncium viên                      4.060  
BONL01_0 Bonlutin Viên                      5.650  
BONO01_0 Bon-one 0,25 Viên                      4.370  
BREX01_0 Brexin Viên                      8.100  
BREX04_1 Brexin 20mg [2018B] Viên                      7.582  
BREX05_1 Brexin 20mg [2018G] Viên                      7.582  
BRID01_1 Bridion Lọ              1.814.340  
BRIO01_0 Briozcal Viên                      2.960  
BRIO05_1 Briozcal [MS19] Viên                      2.700  
BROD01_0 Brodicef 500 viên                    33.600  
BROM01_0 Bromanase viên                      3.840  
BROM01_1 Bromhexin 4mg/2ml Ống                    12.500  
BUPI11_1 Bupivacaine Aguettant 5mg/ml-20ml [2018] Lọ                    42.000  
BUPI09_1 Bupivacaine for spinal 5mg/ml-4ml Ống                    37.250  
CADI01_0 Cadiflex viên                      3.840  
CADI05_0 Cadiflex 1500 gói                      6.950  
CALA01_0 Calactate 300mg Tablet Viên                      1.970  
CALC23_1 Calci clorid 500mg/5ml [MS19] Ống                          988  
CALC24_0 Calcium lactate viên                      1.970  
CALC23_0 Calcium Nic Extra Ống10ml                      6.410  
CALC24_1 Calcium Stada [MS19] Viên sủi                      3.500  
CALC27_0 Calcium Stada 500mg viên                      3.840  
CALC26_0 Calciumgeral - Gói 15ml Gói15ml                      8.550  
CALC25_0 Calciumgeral -Ống 10ml Ống10ml                    10.350  
CALC07_0 Calco 50 I.U Ống1ml                    52.900  
CALI02_0 Calisamin Gói4g                      5.980  
CAOR01_0 Caorin viên                      3.840  
CATH01_0 Catheter động mạch quay Bộ                  315.000  
CECL04_1 Ceclor [2018] Viên                    13.892  
CEFA03_0 Cefass 90 viên                      6.410  
CEFA06_1 Cefazolin Actavis 1g [2018] Lọ                    18.900  
CEFA07_1 Cefazolin Actavis 2g [2018] Lọ                    44.000  
CEFE04_1 Cefepime Kabi 1g [*] [2019] Lọ                    61.900  
CEFT03_0 Ceftopix 100 viên                      6.620  
CEFT02_0 Ceftopix 200 Viên                    13.900  
CEFT16_1 Ceftriaxone EG 1g [*] [2019] Lọ                    17.780  
CEFU15_1 Cefuroxim 750mg [2018] Lọ                      7.899  
CELE06_1 Celebrex [2019] Viên                    11.913  
CELE03_0 Celebrex 200mg Viên                    12.700  
CELI02_0 Celix 200 viên                      4.390  
CELO03_1 Celofin 200 [QĐ706] Viên                          850  
CEPH05_1 Cephazomid 2g [2018] Lọ                    29.150  
CEPM01_0 Cepmaxlox 200 viên                    13.900  
CERT01_0 Certrang viên                      7.380  
CETI01_1 Cetirizin [F] Viên                             -    
CEVI01_1 Cevita 500 Ống                      1.365  
CHEM01_1 Chemacin 500mg/2ml [*] [2018] Ống                    28.350  
CHIR03_1 Chirocaine [2018] Ống                  120.000  
CHYM01_0 Chymodk 4.2 viên                      1.310  
CHYM02_0 Chymodk 8.4 viên                      1.970  
CIPR10_1 Ciprobay 200ng/100ml Lọ                  246.960  
CISP04_1 Cisplatin "Ebewe" 10mg/20ml [CĐ19] Lọ                    95.000  
CLAN04_1 Clanzacr [2018] Viên                      6.900  
CLIP01_0 Clipoxid 300 viên                      1.970  
CLIP05_1 Clipoxid-300 [MS19] Viên                      1.800  
CLOR04_1 Clorpheniramin [F] Viên                             -    
CLUP01_0 Clupen viên                      3.790  
CLYO01_1 Clyodas 300 [2018] Viên                      1.659  
CODA01_0 Codalgin forte viên                      3.400  
COLC06_1 Colchicin 1mg Viên                          215  
COTH01_0 Colthimus viên                      2.190  
COLT01_0 Coltramyl 4mg Viên                      4.400  
COLT02_1 Coltramyl 4mg [2018] Viên                      4.025  
COMB07_1 Combivent [QĐ705] Lọ                    16.074  
CONC07_1 Concor 5mg [2018] Viên                      4.173  
CONP01_0 Conpramin Capsule viên                      2.690  
CORD01_1 Cordarone 150mg/3ml Ống                     30.048  
CORD02_1 Cordarone 150mg/3ml [2018] Ống                    30.048  
CORE01_0 Coreprazol viên                      7.480  
COTR02_1 Cotrimoxazol 480mg [2018] Viên                          389  
COVE06_1 Coversyl 5mg [TT18] Viên                      5.650  
COXW02_0 Coxwell-60 viên                      5.880  
CURA04_1 Curam 625mg [2018] Viên                      5.100  
CYBE02_1 Cybercef 750mg Viên                    16.300  
CYBE01_0 Cybercef 750mg viên                    17.400  
DAFL01_0 Daflon Viên                      3.580  
DAFL03_1 Daflon [2018] Viên                      3.258  
DAIV01_1 Daivobet Tube                  262.500  
DALA01_0 Dalacin 300mg Viên                    12.050  
DALA08_1 Dalacin 600mg/4ml [2018] Ống                  104.800  
DALA07_1 Dalacin C 300mg [2018] Viên                    11.273  
DALF01_0 Dalfusin 75 Viên                      8.850  
DEBO03_1 Debomin [MS19] Viên sủi                      2.600  
DEME01_0 Demencur 75 viên                      8.340  
DENA01_0 Denatri viên                      6.390  
DEON01_0 Deonas Tablet viên                      2.960  
DEPO01_0 Depo Medrol 40mg Lọ1ml                    37.000  
DETA01_0 Detanana Ống5ml                      9.090  
DETR05_1 Detractyl 250 [2018] Viên                          130  
DETR03_1 Detracyl 250mg [F] Viên                             -    
DEXA03_1 Dexamethason 3,3mg/1ml [F] Ống                             -    
DIAC01_0 Diacerrein 50-HV viên                      3.790  
DIAZ02_0 Diazepam 5mg viên                          150  
DIAZ11_1 Diazepam 5mg [2018] Viên                          164  
DIAZ12_1 Diazepam-Hameln 5mg/ml [MS18] Ống                      7.686  
DICL04_0 Diclocare Tuýp30g                    37.400  
DICL13_1 Diclofenac 75mg [QĐ706] Viên                          328  
DISC01_0 Dicsep viên                      5.880  
DILT02_1 Diltiazem Stada 60mg [F] Viên                             -    
DIME02_1 Dimedrol 10mg/ml [F] Ống                             -    
DINA03_1 Dinalvic VPC [QĐ706] Viên                          397  
DINP01_0 Dinpocef-200 viên                    13.900  
DISF01_0 Diosfort viên                      6.350  
DIPR02_1 Diprospan 1ml Ống                    47.900  
DIPR01_0 Diprospan Injection Ống1ml                    68.000  
DIUR03_1 Diurefar 40 [F] Viên                             -    
DOBU06_1 Dobutamine-Hameln 12,5mg/ml [MS18] Ống                    58.485  
DOBU01_0 Dobutan Chai60ml                  183.000  
DOMI02_1 Domitazol [2018] Viên                          920  
DONS01_1 Donstyl 4mg [2018] Viên                      1.785  
DOPA03_1 Dopamin 40mg/ml-5ml (F) Ống                             -    
DOPO02_1 Dopolys-S [2018] Viên                      2.577  
DORO03_1 Dorotril 10mg [2018] Viên                          588  
DOXO06_1 Doxorubicin "Ebewe" [CĐ19] Lọ                    95.664  
DROF01_0 Drofen 150mg viên                  292.000  
DUOD02_0 Duoderm CGF 10x10cm miếng                    57.500  
DUOD03_0 Duoderm Hydroactive Gel Tuýp30g                  116.000  
DYSP02_0 Dysport 300U Lọ3ml              4.896.000  
DYSP03_1 Dysport 300UI [2018] Lọ              4.800.940  
DYSP01_0 Dysport 500U/3ml Lọ3ml              6.760.000  
DYSP04_1 Dysport 500UI [2018] Lọ              6.627.920  
EGIL01_1 Egilok 25mg Viên                      2.250  
ELAC01_0 Elacox 200 Viên                      2.960  
ELAC02_0 Elacox 400 Viên                      5.080  
ELAR01_1 Elaria 75mg/3ml [2018] Ống                      7.800  
EMAN01_0 Emanera 20mg viên                      9.700  
ENDO03_1 Endoxan 500mg Lọ                  124.376  
EPHE05_1 Ephedrin Aguettant 30mg/ml [CĐ19-2] Ống                    57.700  
EPIC01_0 Epicta 60 viên                      5.880  
EPIC02_0 Epicta 90 viên                      9.090  
EPIR03_1 Epirubicin Ebewe 25ml [2018] Lọ                  580.952  
EPIR02_1 Epirubicin Ebewe 5ml [2018] Lọ                  210.000  
ESME05_1 Esmeron 10mg/ml-5ml [2018] Lọ                  104.450  
ESPA01_0 Espacox 200mg viên                      9.720  
ETHA04_1 Ethambutol 400mg [2018] Viên                      1.035  
ETO901_0 Eto 90 Viên                      9.090  
ETOR06_0 Etorica -120 viên                      9.600  
ETOR02_1 Etoricoxib 60 [5-2018] Viên                          830  
ETOR03_1 Etoricoxib 90 [2018] Viên                          830  
EXIB01_0 Exibcure viên                      6.410  
FARM09_1 Farmorubicina 10mg [2018] Lọ                  248.775  
FARM11_1 Farmorubicina 10mg [2019] Lọ                  248.775  
FARM10_1 Farmorubicina 50mg [2018] Lọ                  786.129  
FARM12_1 Farmorubicina 50mg [2019] Lọ                  786.129  
FATI01_0 Fatig Ống10ml                      5.520  
FEBU01_0 Feburic 80mg viên                    27.000  
FENT04_1 Fentanyl-Hameln 100mcg/2ml [2018] Ống                    11.800  
FLEE03_1 Fleet Enema [QĐ706] Chai                    57.500  
FLEM01_1 Fleming 625mg [2018] Viên                      3.480  
FLEX01_0 Flexen Tuýp50g                  101.000  
FLEX05_0 Flexilor 4 viên                      9.050  
FOCG01_0 Focgo Viên                      8.430  
FONO01_0 Fonotim Tab. Viên                      7.700  
FORA04_1 Forane [2018] Lọ              1.124.100  
FORL03_1 Forlen [*] [2018] Viên                    15.500  
FOSA04_0 Fosamax Plus 70mg/5600ui viên                  104.500  
FUCA01_0 Fucalmax Ống10ml                      3.260  
FUDH01_1 Fudhexa 1000mg Ống                      2.100  
FUDP01_0 Fudplus Gói2,5g                      4.940  
FUGE01_1 Fugentin 1g [2018] Viên                      8.260  
FURO04_1 Furocap 500 [2018] Viên                      8.350  
FUXI02_0 Fuxicure - 400 viên                    11.700  
GABA03_0 Gabafast Capsules viên                      3.180  
GAC001_0 Gac TT 8X10 Gói                    13.500  
GADO01_0 Gadoxime 200mg Viên                    10.650  
GALA01_0 Galamento 400 viên                      6.630  
GALA01_1 Galanmer 500mcg [2018] Viên                          520  
GAPT01_1 Gaptinew [2019] Viên                          520  
GAST05_1 Gastropulgite [2018] Gói uống                      3.053  
GASZ01_0 Gaszac-300 viên                      9.520  
GELO03_1 Gelofusine [2018] Chai                  116.000  
GEMA02_1 Gemapaxane [TT18] Bơm tiêm                    94.999  
GENT10_1 Gentamicin 80mg/2ml [2018] Ống                      1.418  
GINK06_0 Ginkgo 3000 viên                      6.200  
GINK07_0 Ginkokup 40 viên                      2.850  
GINK02_1 Ginkor Fort [2018] Viên                      3.238  
GINK01_0 Ginkor-forte Viên                      3.560  
GLAS01_1 Glasxine 50mg Viên                      2.980  
GLOC02_1 Glockner-5 [TM] Viên                          798  
GLUC08_0 Glucamesh 750 viên                      4.720  
GLUC26_1 Glucolyte-2 [2019] Chai                    17.000  
GLUC22_1 Glucose 30% [2018] Chai                    14.490  
GLUC20_1 Glucose 5% [2018] Chai                      8.880  
GLUP02_0 Glupain viên                      3.290  
GLUP01_0 Glupain forte viên                    10.800  
GLYC01_1 Glyceryl Trinitrate-Hameln 1mg/ml Ống                    72.975  
GOCL01_0 Goclio viên                    17.900  
GOLD02_0 Goldprofen viên                      5.560  
GON001_0 Gòn 50g Gói                    10.000  
GON002_0 Gòn Tt 50g Gói                    13.500  
GONC01_0 Goncal viên                      2.140  
GONC05_1 Goncal [MS19] Viên                      1.890  
GOO001_0 GO-ON Ống2,5ml                  622.000  
GRAM01_0 Gramadol Capsules viên                      7.250  
HANC01_0 Hancetax capsule viên                      2.190  
HEMO02_0 Hemol 750mg viên                      3.400  
HEPA04_1 Heparin 25000UI/5ml [2018] Lọ                  110.250  
HERB01_1 Herbesser [F] Viên                             -    
HIGH01_0 Hightamine viên                      4.610  
HOLO04_1 Holoxan [MS19] Lọ                  401.000  
ALLH01_0 Hỗn dịch Allhical "Standard" Chai180ml                  152.000  
HORN01_0 Hornol viên                      3.180  
HOTE01_0 Hotemin viên                      6.200  
HUMI01_1 Humira [2018] Bơm tiêm            11.513.216  
HUYE07_1 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván [2018] Ống                    22.943  
HUYG01_0 Huygesic fort viên                      5.270  
HYAL01_0 Hyalgan Ống2ml              1.077.000  
HYAL01_1 Hyalgan 20mg/2ml Ống              1.056.329  
HYAZ01_0 Hyazigs Injection Ống2ml                  775.000  
IBA001_0 Iba-mentin 1000mg/62,5mg viên                    17.000  
IDAR03_1 Idarac [CĐ19] Viên                      3.150  
IDAR01_0 Idarac 200mg Viên                      3.450  
IMDU02_1 Imdur 30mg [TQ] Viên                      3.245  
IMID02_1 Imidagi 5mg Viên                          920  
INGA01_0 Ingaron 200 DST viên                    10.100  
INVA02_1 Invanz 1g [*] [2018] Lọ                  552.421  
JAPR01_0 Japrolox 60 viên                      4.950  
JINT01_0 Jintra Tablet viên                      6.300  
JOIN03_0 Jointace Tablet Viên                      5.900  
JOIN05_0 Jointmeno viên                  372.000  
KAGA04_1 Kagasdine [2018] Viên                          127  
KALD03_1 Kaldyum [TT18] Viên                      1.950  
KALI04_1 Kali clorid Kabi 10% [2018] Ống                      1.890  
KANA01_1 Kanausin 10mg (F) Viên                             -    
KATR07_1 Katrypsin [2018] Viên                          123  
KAVA01_1 Kavasdin 5mg [F] Viên                             -    
KEFE01_0 Kefentech Gói                    65.500  
KEFE04_1 Kefentech [2018] Miếng dán                      8.783  
KEFO01_0 Kefodox -200 Viên                    13.900  
KESE01_0 Kesera Tab.750mg viên                      4.380  
KETA03_1 Ketamin hydrochloride [2018] Lọ                    52.500  
KETO04_1 Ketovital [*] Viên                      8.900  
KIDO01_0 Kidoblu Chai100ml                  106.000  
KIDS01_0 Kidsolon 4 viên                      3.730  
KONO01_0 Kononaz Tab. viên                      1.840  
KORU03_0 Koruan Viên                      2.960  
KORU04_0 Korume Tablet viên                      3.730  
KOZE02_1 Kozeral [2018] Viên                      1.500  
LACT10_1 Lactated RingerS and Dextrose [MS19] Chai                    10.080  
LAEV01_1 Laevolac [2018] Gói                      2.688  
LAKC01_0 Lakcay viên                      4.380  
LANT04_1 Lantus SoloStar [CĐ19] Bút tiêm                  277.000  
LARF02_0 Larfix Tablets 4mg viên                      7.060  
LARF01_0 Larfix Tablets 8mg viên                    12.800  
LENO02_1 Lenomid 10 Viên                      2.300  
LEOL01_0 Leolen Forte viên                      3.800  
LEVO04_1 Levocide 500 [2018] Viên                      2.394  
LEVO05_1 Levonor [2018] Ống                    35.000  
LIDO11_1 Lidocain Kabi 2% 20ml [2018] Ống                    14.070  
LIDO10_1 Lidocain Kabi 2% 2ml [2018] Ống                          413  
LIPI04_1 Lipidem 250ml [2018] Chai                  228.795  
LIVE03_1 Liverton 70mg Viên                          880  
LIVO02_0 Livorax 4 viên                      5.340  
LIVO01_0 Livorax 8 viên                      8.850  
LOCO02_0 Locoxib viên                      4.400  
LOST01_1 Lostad T25 [F] Viên                             -    
LOXO03_0 Loxoprofen viên                      1.300  
LOXO01_1 Loxoprofen [2018] Viên                      1.190  
LYRI01_0 Lyrica 75mg Viên                    18.900  
MABA01_0 Mabaxil viên                      2.960  
MABT01_1 Mabthera Lọ            32.995.303  
MACO01_1 Macorel 30mg [F] Viên                             -    
MAEC01_0 Maecran viên                      5.340  
MAGN09_1 Magnesi sulfat kabi 15% [2018] Ống                      2.583  
MAGR05_1 Magrax-F 120mg [5-2018] Viên                      2.290  
MCO001_0 M-Cobal 500 Viên                      2.690  
MEBA01_0 Mebaloget 500mcg viên                      1.920  
MEBU01_0 Mebufen 750 viên                      5.490  
MEBU01_1 Mebufen 750 Viên                      6.590  
MEBU02_1 Mebufen 750 [2018] Viên                      5.140  
MEDI06_0 Medicel 200 viên                      6.520  
MEDO03_0 Medoclor 500mg viên                    16.000  
MEDR01_0 Medrol 16mg Viên                      4.000  
MEDR06_1 Medrol 4mg [2018] Viên                          983  
MEFO01_1 Mefomid 850 [2018] Viên                          252  
MEIA01_0 Meiact 200mg viên                    31.850  
MEKO04_1 Meko INH 150 Viên                          152  
MELO05_0 Meloflam viên                      6.410  
MELO03_1 Meloflam 15mg [2018] Viên                      6.000  
MELO04_1 Melorich 7,5mg [2018] Viên                      1.390  
MENI03_1 Menison 16mg [2018] Viên                      2.450  
MENI04_1 Menison 4mg [2018] Viên                          890  
MERO02_1 Meropenem Kabi 1g [*] [2019] Lọ                  174.500  
METH01_0 Methycobal Viên                      3.850  
METH04_0 Methylcobalamin Capsules 1500mcg viên                      6.750  
GLUC02_0 MeticGlucotin Viên                      4.560  
METO06_1 Metoran [MS19] Ống                      1.407  
METR14_1 Metronidazol 250mg [2018] Viên                          156  
MEYE02_0 Meyercarmol 750 viên                      3.020  
MEYE04_0 Meyeroscal Gói5g                      5.270  
MEYE03_0 Meyerzadin 4 viên                      2.410  
MEZA03_1 Mezafen Viên                          834  
MIDA10_1 Midactam 375 [MS19] Viên                      3.898  
MIDA04_1 Midamox 1000 Viên                      1.575  
MILD03_1 Mildocap 25mg [2018] Viên                          670  
MIZA01_0 Mizatin Capsule viên                      4.940  
MOBI02_0 Mobic 15 Ống1,5ml                    24.350  
MOBI08_1 Mobic 15mg [2018] Viên                    16.189  
MOBI07_1 Mobic 7,5mg [2018] Viên                      9.122  
MOBI04_0 Mobic 7.5 viên                      9.750  
MOOV01_1 Moov 15 [2018] Viên                          400  
MOOV02_1 Moov 7.5 [2018] Viên                          290  
MORE02_1 Moretel 500mg/100ml [2018] Chai                    31.500  
MORI03_1 Moritius [2019] Viên                      1.090  
MORP04_1 Morphin (Morphin hydroclorid) [2018] Ống                      4.200  
MOSA01_0 Mosad MT 5 viên                      2.630  
MOTI01_1 Motilium M 10mg Viên                      1.813  
MUMC01_0 Mumcal Ống10ml                      3.730  
MYCO01_0 Mycotrova 1000 viên                      3.830  
MYDO02_0 Mydocalm 150 Viên                      2.260  
MYDO01_0 Mydocalm 50 Viên                      1.310  
MYOM01_0 Myomethol Viên                      1.995  
MYON01_0 Myonal 50mg Viên                      3.750  
NALG01_0 Nalgidon - 200 viên                      4.940  
NALG02_0 Nalgidon - 400 viên                      6.900  
NALO01_1 Naloxone-Hameln 0.4mg/ml Ống                    38.325  
NALO02_1 Naloxon-Hameln 0.4mg/ml [MS19] Ống                    43.995  
NATE01_0 Natecal D3 viên                      4.390  
NATO02_0 Natondix viên                      9.460  
NATR11_1 Natri Bicarbonat 1.4% [2018] Chai                    32.000  
NATR14_1 Natri clorid 0,9% và Glucose 5% [TT18] Chai                    11.550  
NATR16_1 Natri clorid 0.9% [DN18] Chai                      6.825  
NATR17_1 Natri clorid 0.9% 1000ml [DN18] Chai                      9.975  
NATR15_1 Natri clorid 0.9% 100ml [CĐ19] Chai                      7.665  
NATR13_1 Natri clorid 3% [TT18] Chai                      8.190  
NEFO02_1 Nefolin [2018] Viên                      5.250  
NEGA04_1 Negabact [*] [TT18] Lọ                    34.500  
NEGA01_0 Negacef 500 Viên                    10.650  
NEGA02_1 Negacef 500mg Viên                      9.900  
NEOA02_1 Neoamiyu [*] [2018] Chai                  116.258  
NEOS01_1 Neostigmin-Hameln 0,5mg/ml Ống                      6.825  
NEUR09_0 Neuralmin viên                      9.000  
NEUR10_0 Neurogab Viên                      5.770  
NEUR08_0 Neurogesic M viên                    10.000  
NEUR11_0 Neurolin-150 viên                    11.650  
NEUR12_0 Neurolin-75 viên                      9.200  
NEUR09_1 Neurontin [2019] Viên                    11.316  
NEUR03_0 Neurontin 300 Viên                    12.100  
NEWC02_0 Newcilotal Tablet viên                      5.450  
NEWC01_0 Newcobex Ống10ml                    14.900  
NICA05_1 Nicardipin Aguettant 10mg/10ml Ống                  124.999  
NIST01_1 Nisten 5mg Viên                      3.145  
NIVA07_1 Nivalin 2,5mg/ml [TT18] Ống                    63.000  
NIVA01_0 Nivalin 5mg viên                    22.000  
NOTO01_0 No-ton F.C Tablet 500mg "Standard" Viên                      4.610  
NUCL05_1 Nucleo CMP Forte [2018] Ống                    51.000  
NUCO03_1 Nucoxia 90 [2019] Viên                      2.996  
NUOC14_1 Nước cất pha tiêm [DN18] Chai                      8.925  
NUOC13_1 Nước cất pha tiêm 5ml [2018] Ống                          510  
NUTR06_1 Nutriflex Peri [*] [2019] Chai                  404.000  
NUTR03_0 Nutrohadi F Ống10ml                      8.340  
OFMA02_1 Ofmantine-Domesco 625mg [2018] Viên                      1.800  
OMNI01_1 Omnipaque 300mg/ml Chai                  446.710  
OMNI02_1 Omnipaque 350mg/ml Chai                  609.140  
ONDA01_1 Ondavell 8mg/4ml [2018] Ống                      7.560  
ONGL01_1 Onglyza 5mg Viên                    17.310  
OPEC02_0 Opecerin 50 viên                      7.700  
OPEC01_0 Opecipro 500 Viên                      2.080  
OPEC03_1 Opecipro 500 [2018] Viên                      1.898  
OPED01_0 Opedulox 40 viên                    13.800  
OPTI02_0 Optipan Capsule Viên                      9.620  
ORIG01_0 Originko 80 Ống10ml                      9.400  
OSTE09_0 Ostebon Plus viên                    12.830  
OSTE05_0 Osteocart Viên                      5.980  
OSTE11_0 Osteomed Tablets viên                      3.730  
OSTO02_1 Ostovel 75mg Viên                    48.000  
OTIB01_0 Otibone Plus viên                      5.050  
OXAC01_1 Oxacillin 1g Lọ                    14.658  
OZTI01_0 Oztis Viên                      5.820  
PACI02_1 Paciflam [2018] Ống                    18.480  
PANA10_1 Panactol 325mg [2018] Viên                            86  
PANA07_1 Panadol viên sủi [2018] Viên sủi                      1.954  
PANA08_1 Panalganeffer 500 [2018] Viên sủi                          710  
PANT10_0 Pantotab Viên                      6.950  
PAPA05_1 Papaverin 2% [2018] Ống                      3.465  
PARA27_1 Paracetamol 500mg [2018] Viên                            97  
PARA31_1 Paracetamol Kabi [MS19] Chai                    18.375  
PARA03_0 Paratramol viên                      7.750  
PARO01_0 Parocontin viên                      2.520  
PART03_1 Partamol 500 [2018] Viên                          300  
PERU01_1 Peruzi 6,25mg Viên                          714  
PHIL08_0 Philmadol viên                      6.310  
PHIL12_0 Philtoma viên                      4.060  
PIAS02_1 Piascledine [2018] Viên                    12.000  
PIAS01_0 Piascledine 300 viên                    12.800  
PICE01_0 Picencal Tablet Viên                      3.180  
PIOD01_0 Piodincarevb Tuýp50g                  106.000  
PIPE01_1 Piperacillin/Tazobactam Kabi 4g/0.5g [*] [TM] Lọ                    77.700  
PIPO04_1 Pipolphen 50mg/2ml [2018] Ống                    13.500  
PMKI01_0 PM Kiddiecal viên                      8.550  
NEXT01_0 PM NextG Cal viên                      5.380  
PMRE01_0 PM Remem viên                      8.550  
PMS001_0 pms-Pregabalin 75 viên                    14.900  
POLE01_0 Polebufen Chai100ml                  106.000  
POLT01_0 Poltrapa viên                      7.800  
POVI14_1 Povidine 4% [2018] Chai                    58.527  
POVI15_1 Povidon iodin 10% [2018] Chai                    37.000  
POVI03_0 Povidone 10%-20ml Chai20ml                      3.300  
POVI16_1 Povidone 90ml [2018] Chai                      7.950  
PRAD02_0 Pradaxa 110 viên                    32.500  
PRAD05_1 Pradaxa 110mg [2018] Viên                    30.388  
PRAD03_0 Pradaxa 150 viên                    32.500  
PRAD01_0 Pradaxa 75 viên                    32.500  
PRAD07_1 Pradaxa 75mg [CĐ19] Viên                    30.388  
PRAZ02_1 Prazopro 40mg Viên                          955  
PREB01_0 Prebufen Gói1,5g                      2.850  
PREB02_0 Prebufen - F Gói3g                      5.160  
PREG08_0 Pregasafe 50 viên                      9.500  
PREG01_1 Pregasafe 75 [F] Viên                             -    
PREG09_0 Pregasv viên                      9.620  
PRIV02_1 Privagin 100mg/2ml [2018] Ống                      6.995  
PROG01_1 Progentin 200mg Viên                      7.600  
PROP02_0 Propain viên                      5.100  
PROP08_1 Propofol-Lipuro 1% 50ml [CĐ19] Lọ/50ml                  115.500  
PULM01_1 Pulmicort Respules Ống                    13.834  
PYME02_0 PYME OM40 viên                      1.500  
PYME04_1 PymeDiapro MR [F] Viên                             -    
PYRA03_1 Pyrazinamide 500mg [2018] Viên                          542  
QAPA01_0 Qapanto viên                      4.610  
QEPE02_0 Qepentex Gói                    93.500  
RABE10_0 Rabera 20 viên                      2.910  
RABE11_0 Rabesime viên                      7.480  
RABE12_0 Rabeto-40 viên                      8.820  
RABI03_0 Rabicad 10 Viên                      5.340  
RABI02_0 Rabicad 20mg Viên                      8.550  
RABL02_0 Rablet B viên                      7.480  
RABS01_0 Rabsun-20 viên                      7.480  
RABU01_0 Rabupin-20 viên                      7.480  
RANI03_1 Ranitidin 150mg [2018] Viên                          222  
RASA01_0 Rasanvisc Ống2ml                  795.000  
RAXA02_1 Raxadoni 25mg/ml-2ml [2018] Ống                    22.000  
REDU01_0 Reduze Viên                      7.480  
REME03_0 Remebentin 100 viên                      3.300  
REMI06_1 Remicade [2018] Lọ            11.818.800  
REMI05_1 Remint S Fort Viên                          229  
REPR02_0 Reprat Viên                    12.830  
RESV01_0 Restiva viên                      5.450  
REUM01_1 Reumokam 15mg/1.5ml [2018] Ống                    20.500  
REXC01_0 Rexcal viên                      4.060  
RIFA01_1 Rifampycin 300mg Viên                      1.901  
RIFA01_0 Rifapicin 300mg Viên                      2.080  
RING03_1 Ringer Lactat [TT18] Chai                      9.450  
RING02_1 RingerFundin [2018] Chai                    19.950  
RISE01_1 Risenat 70mg Viên                      6.290  
ROCA05_1 Rocaltrol [2018] Viên                      4.721  
ROCU01_1 Rocuronium Kabi 10mg/ml [1-2018] Lọ                    64.000  
ROYA02_0 Royalpanacea viên                      5.250  
RUZI01_0 Ruzittu viên                      4.940  
SADA01_0 Sadapron 100 viên                      1.920  
SADA02_0 Sadapron 300 viên                      2.480  
SADA01_1 Sadapron 300 [2018] Viên                      2.260  
SAFR01_0 Safdin Capsule viên                    14.970  
SALA01_1 Salazopyrine 500mg Viên                      6.446  
SANC01_0 Sancefur viên                    72.500  
SAVI15_1 Savi 3B [MS19] Viên                      1.495  
SAVI05_1 Savi Candesartan 4 Viên                      2.205  
SAVI03_0 Savi Etoricoxib 30 viên                      4.280  
SAVI04_1 Savi Sertraline 50 Viên                      4.050  
SAVI13_1 Savi Urso 300 [2018] Viên                      8.350  
SAVI17_1 SaviProlol 2.5mg [F] Viên                             -    
SAVI14_1 SaviTenofovir 300 Viên                      8.950  
SAVI09_1 SaviZentac [2018] Viên                          690  
SCAN02_1 Scanax 500 [2018] Viên                          800  
SCDC01_1 SCD Cefaclor 250mg [2018] Viên                      3.620  
SCOL01_0 Scolanzo 15 viên                      5.270  
SEAC01_0 Seacaminfort viên                      3.400  
SEOC02_0 Seocem Capsule viên                      9.620  
SEOV01_0 Seovigo viên                      5.160  
SERE01_1 Seretide Evohaler 25/250mcg Bình                  293.619  
SEVO03_1 Sevorane [2019] Chai              3.578.600  
SILO01_0 Siloxogene viên                      3.290  
SINR01_0 Sinrigu viên                      4.940  
SIS001_0 Sis-Bone Film Coated Tablet viên                      3.180  
SITA01_0 Sitaz 20 Viên                      7.480  
SMOF05_1 Smoflipid 20% 100ml [2018] Chai                    98.000  
SODI03_1 Sodium chlorid 0.9% [2018] Chai                      8.000  
SODI04_1 Sodium chlorid 0.9% 1000ml [TT18] Chai                    16.800  
SOLU13_1 Solu-Medrol 40mg [MS19] Ống                    36.410  
SOLU06_1 Solu-Medrol 500mg Lọ                  207.580  
SOVE02_0 Sovepred viên                      4.390  
SPRE01_1 Spreabac 1g [*] Lọ                    10.378  
STAT01_0 Statripsine viên                      1.260  
STAT03_1 Statripsine [2018] Viên                      1.150  
STED01_0 Stedman M-cal 250 viên                      3.290  
STRE02_0 Strecalis viên                      2.960  
SUCR04_1 Sucrate Gel [2018] Gói                      7.800  
SUFE04_1 Sufentanyl-hameln 50mcg/ml [2018] Ống                    44.940  
SULP05_1 Sulperazone 1g [*] [BH-19] Lọ                  185.000  
SUNT01_0 Suntab Tablet viên                      7.480  
SYNA03_0 Synadine - 4mg viên                      2.690  
SYRI04_0 Syring 3ml Cái                      1.200  
TACR01_1 Tacropic cream Hộp                  214.900  
TAMU01_0 Tamunix viên                      4.940  
TATA02_0 Tatanol Viên                          375  
TATA04_0 Tatanol Children viên                          304  
TAVA08_1 Tavanic [*] [2019H] Chai                  127.500  
TAVA06_1 Tavanic 500mg [2018] Viên                    36.550  
TEND02_0 Tendipoxim 200 viên                    10.150  
TENO03_1 Tenofovir Disoproxil Fumarate/Lamivudine/Efavirenz Viên                             -    
TETR06_1 Tetracyclin 1% [F] Tube                             -    
THIO02_0 Thiochicod 8mg viên                      4.720  
TIEN05_1 Tienam [*] [2019] Lọ                  298.000  
TIMI01_0 Timi Roitin Viên                      3.840  
TOPB02_0 Topbrain viên                      3.290  
TORI01_0 Torincox 60 viên                      5.880  
TOTC01_0 Totcal Soft Capsule viên                      4.290  
TRIF03_0 Trifene Dispersible viên                      6.950  
TRIN03_0 Trineulion viên                      1.140  
TRIN01_0 Trineuron Viên                      1.480  
TRIN02_0 Trinopast viên                      9.620  
TRIT01_0 Tritenols Fort Gói10ml                      4.200  
TRIX01_0 Trixlazi viên                      3.840  
TROS01_0 Trosicam 15mg viên                      8.340  
TROS02_0 Trosicam 7.5mg viên                      4.940  
TUME01_0 Tumegas Gói15ml                      7.970  
TUSL01_0 Tusligo viên                      2.740  
ULFA01_0 Ul-Fate Viên                      3.400  
ULTR01_0 Ultracet Viên                      8.550  
UNAS01_0 Unasyn 375 mg Viên                    15.800  
UNIT01_0 Unitrexates viên                      2.520  
URGO01_0 Urgoderm Mét                    18.500  
UROM05_1 Uromitexan 400mg/4ml [2018] Ống                    36.243  
UTRA01_0 Utrazo 20 viên                      6.950  
VAID01_0 Vaidilox viên                    10.550  
VAMI01_0 Vamipas viên                      3.070  
VANC10_1 Vancomycin 500 AT [*] [2019] Lọ                    18.690  
VAST01_1 Vastarel MR 35mg Viên                      2.705  
VEIN01_0 Veinofytol viên                      9.000  
VENO02_0 Venosan Retard Viên                      4.600  
VENR01_0 Venrutine viên                      2.740  
VENT06_1 Ventolin Inhaler [2018] Bình xịt                    76.379  
VENT08_1 Ventolin Nebules [1-2018] Ống                      4.575  
VEXI01_0 Vexinir 300 viên                    17.500  
VIAR01_0 Viartril S 1,5g Gói3,95g                    15.200  
VIAR07_1 Viartril-S [2019] Gói                    14.979  
VICI02_1 Vicimadol 1g Lọ                    20.980  
VIGE01_0 Vigentin 500/62.5 DT viên                      8.530  
VINC05_1 Vincran [CĐ] Lọ                    92.000  
VINS01_1 Vinsolon 40mg Lọ                    20.790  
VINP05_1 Vintrypsin 5000UI Lọ                      4.410  
VITA22_1 Vitamin C 500mg [2018] Viên                          195  
VITA23_1 Vitamin K1 10mg/ml [2018] Ống                      1.890  
VITI03_1 Viticalat 3.2g [2018] Lọ                    98.000  
VOCA02_0 Vocanz 40 viên                      8.980  
VOCA01_0 Vocanz 80 viên                    18.800  
VOCF01_0 Vocfor - 4 Viên                      9.400  
VOCF02_0 Vocfor - 8 viên                    11.400  
VOLF01_1 Volfacine 500mg [2018] Viên                    20.799  
VOLT17_1 Voltaren Emulgel [2018] Tuýp                    63.200  
VOLT01_0 Voltarene 50mg Viên                      3.820  
VOLT02_0 Voltarene 75mg Viên                      6.610  
VOLT04_0 Voltarene 75mg Inj Ống3ml                    19.300  
VOLT03_0 Voltarene Emulgel Tuýp20g                    67.500  
VOLU06_1 Volulyte IV 6% [Moi] Túi                    93.600  
VOXI02_1 Voxin 500mg [*] [CĐ19] Lọ                    61.194  
WAIS02_1 Waisan 50mg [2019] Viên                          289  
WINN01_0 Winnol 750 viên                      3.070  
XARE02_1 Xarelto [2018] Viên                    58.000  
XARE01_0 Xarelto10mg viên                    62.000  
XIBR02_0 Xibraz-60 Tablet viên                      5.770  
XIBR03_0 Xibraz-90 Tablet viên                      8.130  
XORI01_1 Xorimax 250mg [2018] Viên                      6.580  
XORI02_1 Xorimax 500mg [2018] Viên                      8.506  
XYLO05_1 Xylocaine Jelly [2019] Tuýp                    55.600  
YUHA01_0 Yuhanantiphlamine s Lotion Chai100ml                    93.000  
ZEBA01_0 Zebacef 300mg viên                    26.000  
ZEDC01_0 Zedcal OP Tablets Viên                      4.800  
ZENS02_0 Zensunel Cap. viên                      5.270  
ZENT04_1 Zentramol [2019] Ống                      2.400  
ZINC01_1 Zinc 10mg Viên                          345  
ZINN02_0 Zinnat 250mg Viên                    13.380  
ZINN12_1 Zinnat 250mg [2018] Viên                    12.510  
ZINN03_0 Zinnat 500mg Viên                    23.650  
ZINN13_1 Zinnat 500mg [2018] Viên                    22.130  
ZINN14_1 Zinnat Suspension [2018] Gói                    15.022  
ZIPT02_0 Ziptum viên                    14.900  
ZOLI01_1 Zoliicef 1g [2018] Lọ                    13.480  
ZULO01_0 Zuloxib 200 viên                      5.340  
    Ngày 12 tháng 11 năm 2019
               Giám đốc
       
       
       
       
       BS. Châu Văn Đính

Nguồn: Phòng tài chính kế toán
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :