Đề tài cấp cơ sở

Đề tài cấp cơ sở năm 2021
Công khai

Đề tài cấp cơ sở năm 2021

22:00, 03/06/2021

Đề tài cấp cơ sở của BV là những đề tài về chuyên môn CTCH cũng như những đề tài về quản lý, đây là những đề tài đã được nghiệm thu bởi hội đồng khoa học của BV.
Chi tiết
Đề tài cấp cơ sở năm 2020
Công khai

Đề tài cấp cơ sở năm 2020

19:23, 29/01/2021

Đề tài cấp cơ sở của BV là những đề tài về chuyên môn CTCH cũng như những đề tài về quản lý, đây là những đề tài đã được nghiệm thu bởi hội đồng khoa học của BV.
Chi tiết

Giới hạn tin theo ngày :