Đoàn Thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN BV CTCH

* * *

Screen_Shot_2016-11-13_at_7.20.46_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_7.21.38_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_7.21.55_AM

 

Screen_Shot_2016-11-13_at_7.23.03_AM

 

Screen_Shot_2016-11-13_at_7.23.46_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_7.24.06_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_7.25.06_AM

thuong

Bí thư hiện nay:Đ/c NGUYỄN THỊ THƯƠNG