Khoa xét nghiệm

KHOA XÉT NGHIỆM

* * *

                                   Trưởng khoa: Lê Quốc Hùng

Screen_Shot_2016-11-14_at_12.00.04_AM

Screen_Shot_2016-11-14_at_12.00.24_AM

Screen_Shot_2016-11-14_at_12.01.07_AM

Screen_Shot_2016-11-14_at_12.01.37_AM

Screen_Shot_2016-11-14_at_12.01.44_AM

Từ 01/12/2021 Ông Lê Quốc Hùng giữ chức vụ trưởng khoa xét nghiệm