SƠ CỨU CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG

10:35, 11/12/2016

 

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.47.04_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.47.19_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.47.28_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.47.43_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.47.55_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.48.40_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.48.49_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.49.03_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.49.13_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.49.24_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.49.36_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.49.49_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.49.57_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.50.07_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.50.15_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.50.24_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.50.34_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.50.47_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.50.59_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.51.11_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.51.21_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.51.30_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.51.40_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.52.47_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.52.56_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.53.06_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.53.13_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.53.24_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.53.35_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.53.43_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.53.55_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.54.08_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.54.19_AM

Screen_Shot_2016-12-11_at_10.54.26_AM

Các Anh/Chị đồng nghiệp có thể tải bài toàn văn tại thư mục :" Thư viện\tài liệu nghiên cứu"


LÊ THÀNH PHƯƠNG-TP CHỈ ĐẠO TUYẾN
TAG:
Ý kiến của bạn