TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

GIÁ KHÁM BỆNH YÊU CẦU

GIÁ KHÁM BỆNH YÊU CẦU

15:11, 08/01/2021

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22/11/2017
Căn cứ quyết định 904/QĐ-BVCTCH ngày 21/11/2017
BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH - CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO TT 14 ÁP DỤNG TỪ 01/01/2020

BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH - CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO TT 14 ÁP DỤNG TỪ 01/01/2020

20:23, 30/12/2019

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2020
Căn cứ quyết định 2689/QĐ-BVCTCH ngày 31/12/2019
THÔNG BÁO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

19:01, 01/07/2020

BV CTCH triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nếu bệnh nhân nào có nhu cầu xin làm theo hướng dẫn. Trân trọng
BẢNG

BẢNG GIÁ

14:17, 01/07/2018

Áp dụng từ ngày 15/07/2018

Giới hạn tin theo ngày :