NGUYỄN ĐỖ NGUYỆT HỒNG

NGUYỄN ĐỖ NGUYỆT HỒNG

Trưởng phòng
Trưởng phòng tài chính kế toán

Sơ lược