NGUYỄN THỊ THƯƠNG

Bí thư Đoàn thanh niên

Bí thư đoàn Thanh niên

Là chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ

Lịch làm việc