PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BV CTCH TPHCM

* * *

Trưởng phòng: Kỹ sư Nguyễn Hậu

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.19.56_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.20.20_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.20.47_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.21.02_AM

Screen_Shot_2016-11-13_at_11.21.15_AM