THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG XÉT CHỌN “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 13 – NĂM 2020

01:35, 06/06/2019

Thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”;

Thực hiện Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 – năm 2020;

Thực hiện Công văn số 1185/SYT-TCCB ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 – năm 2020;

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đã xây dựng Kế hoạch số 524/KH-BVCTCH ngày 07 tháng 4 năm 2019 về việc triển khai xét chọn Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 – năm 2020 và Kế hoạch số 874/KH-BVCTCH ngày 21 tháng 5 năm 2019 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để lấy phiếu tín nhiệm xét chọn Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 – năm 2020;

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xét chọn Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 – năm 2020,

Kết quả cụ thể được công khai tại:

1.   Niêm yết tại Bảng thông tin Bệnh viện – Hội trường A;

2.   Niêm yết tại Bảng thông tin Bệnh viện – Phòng Tổ chức cán bộ;

3.   Gửi đến địa chỉ hộp thư điện tử của tất cả các Khoa Phòng.

Trân trọng./.

Xem file gốc bằng cách click TB CONG KHAI KET QUA VONG 1 - 980.BVCTCH.HDTDKT_05062019.pdf


Nguồn: Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 13 – năm 2020 của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :