Hội nghị BÀN TAY 2017: SỬ DỤNG VẠT BÌ CẲNG TAY NGOÀI TRONG CHE PHỦ KHYẾT HỔNG MÔ MỀM CỔ BÀN TAY

13:52, 22/04/2017

Screen_Shot_2017-04-22_at_1.49.49_PM

.................................

 

Screen_Shot_2017-04-22_at_1.50.27_PMScreen_Shot_2017-04-22_at_1.50.38_PM

Screen_Shot_2017-04-22_at_1.50.49_PM

..........................

Screen_Shot_2017-04-22_at_1.53.01_PM

Tải toàn văn tại đây: BS BẢO_ÂN_HOI_NGHI_BAN_TAY 2017.pptx


Hội nghị bàn tay 2017
TAG:
Ý kiến của bạn