Homodigital Dorsal Adipofascial turnover flap

01:53, 03/01/2017

Screen_Shot_2017-01-03_at_1.57.11_AMScreen_Shot_2017-01-03_at_1.57.20_AMScreen_Shot_2017-01-03_at_1.57.35_AMScreen_Shot_2017-01-03_at_1.57.47_AMScreen_Shot_2017-01-03_at_1.58.27_AMCác đồng nghiệp có thể tải bài toàn văn tại đây: Homodigital_dorsal_adipofascial_tunover_flap.pptx


Võ hòa Khánh
TAG:
Ý kiến của bạn