THE DEPARTMENT OF MEDICAL SUPPLIES AND EQUIPMENT

TRƯƠNG THANH BÌNH
Trưởng phòng trang thiết bị y tế
TRẦN THỊ SANG
Phó trưởng phòng