Hướng dẫn công tác Thi đua - khen thưởng cuối năm 2018

09:43, 08/11/2018

Nhằm triển khai công tác Thi đua - khen thưởng cuối năm 2018, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình triển khai đến các Khoa Phòng:

1. Hướng dẫn số 2245/HD-BVCTCH ngày 31/10/2018 của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng cuối năm 2018;

2. Thông báo số 2246/TB-BVCTCH ngày 31/10/2018 của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình về một số vấn đề liên quan đến công tác thi đua – khen thưởng cuối năm 2018.

3. Các biểu mẫu chi tiết liên quan đính kèm (nhấn để tải file về máy tính).

MAU_01_-_TO_TRINH_DE_NGHI.doc

MAU_02_-_BIEN_BAN_HOP.doc

MAU_03_-_DS_DE_NGHI_(gom_02_sheet).xlsx

MAU_04_-_VB_XAC_NHAN_THOI_GIAN_CONG_TAC.doc

MAU_05_-_BAO_CAO_TOM_TAT_THANH_TICH_CA_NHAN.doc

MAU_06_-_BAO_CAO_TOM_TAT_THANH_TICH_TAP_THE.doc

MAU_07_-_MAU_BC_THANH_TICH_CA_NHAN_LANH_DAO.doc

MAU_07_-_MAU_BC_THANH_TICH_CA_NHAN.doc

 

4. Lưu ý:  Hồ sơ nộp gồm

a. Bản điện tử (file dữ liệu), gửi về địa chỉ email: tochuccanbo.ctch@gmail.com từ 15/11/2018 đến 20/11/2018.

b. Bản giấy: Gửi về Phòng Tổ chức cán bộ  từ 22/11/2018 đến 23/11/2018.

 


Phòng tổ chức-Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :