TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

DANH MỤC GIÁ

DANH MỤC GIÁ

02:46, 13/01/2021

BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

14:29, 19/08/2019

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/08/2019
Căn cứ quyết định 658/QĐ-BVCTCH ngày 19/08/2019
GIÁ KHÁM BỆNH YÊU CẦU

GIÁ KHÁM BỆNH YÊU CẦU

08:11, 08/01/2021

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22/11/2017
Căn cứ quyết định 904/QĐ-BVCTCH ngày 21/11/2017
BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH - CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO TT 14 ÁP DỤNG TỪ 01/01/2020

BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH - CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THEO TT 14 ÁP DỤNG TỪ 01/01/2020

13:23, 30/12/2019

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2020
Căn cứ quyết định 2689/QĐ-BVCTCH ngày 31/12/2019
THÔNG BÁO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

13:01, 01/07/2020

BV CTCH triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nếu bệnh nhân nào có nhu cầu xin làm theo hướng dẫn. Trân trọng

Giới hạn tin theo ngày :